Prindi

Mittetulundusühingu "Maidla Jahimeeste Selts" põhikiri

 

Üldsätted

 

1. Mittetulundusühing “Maidla Jahimeeste Selts” (edaspidi “selts”) on iseseisev – vabatahtlik jahimeeste ühendus 

 

2. Seltsi nimetus on:

• eesti keelesMaidla Jahimeeste Selts

• inglise keelesMaidla Hunting Society

 

3. Seltsi asutajaliikmeteks on Maidla valla territooriumil elavad jahimehed.

 

4. Seltsi eesmärgiks on liikmete ühistegevuse arendamine ja koordineerimine ning huvide ja õiguste esindamine. Seltsi põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine ja liikmete vahel jagamine, vaid põhikirjaliste eesmärkide saavutamine.

 

5. Seltsi jahimaa hõlmab kogu Maidla valla haldusterritooriumi.

 

6. Selts on juriidiline isik oma pangaarvega, nimetusega ja pitsatiga.

 

7. Seltsi juriidiline aadress on: 

• Maidla vald

• 42301 Ida – Virumaa

• Eesti Vabariik

 

8. Selts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja normatiivaktidest, jahieeskirjadest ja käesolevast põhikirjast.

 

9. Selts vastutab oma kohustuste eest kogu talle kuuluva varaga. Seltsi liige ei vastuta seltsi kohustuste eest. Selts tasub riigi- ja kohalikud maksud ning õiendab muud kohustused vastavalt seadusandlusele.

 

10. Seltsi põhiülesanded ja tegevussuunad oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamisel on:

• ulukihoole, lisasöötade kasvatamine ja varumine;

• sportlik jahipidamine;

• vahendustegevus;

• jahieeskirjade täitmise kontroll seltsi jahimaadel;

• jahisaaduste töötlemine ja realiseerimine;

• jahiturism (sh. välisjahiturism);

• jahindusalaste ürituste korraldamine;

• jahilasketiiru kasutamine ja hooldamine;

• kohaliku elu ja kogukonna arengu tagamise eesmärgil koostöö kohaliku omavalitsus(t)e ja teiste organisatsioonide ning mittetulundusühingutega;

• muu jahindusega seotud ja Eesti Vabariigi seadustega lubatud tegevus, s.h. eksport – importtehingud.

 

11. Oma põhikirjalikuks tegevuseks on seltsil Eesti Vabariigi seadusandlusega kehtestatud korras õigus:

• rentida jahimaid ning saada ulukite küttimise limiiti ja jahilubasid;

• anda välja seltsi liikmepileteid (jahitunnistusi);

• kehtestada jahilubade hinnad ja müüa neid seltsi liikmetele ja jahituristidele;

• asutada seltsi struktuurseid allüksusi, asutada, omandada või rentida ettevõtteid ja vara;

• astuda liitudesse ja ühendustesse, sõlmida lepinguid teiste juriidiliste isikutega ja teha teisi seaduslike tehinguid;

• esitada pretensioone ja hagisid tema lepingujärgses kasutuses olevate jahiulukite varude hävitamise või ebaseadusliku küttimise tagajärjel seltsile tekitatud kahjude hüvitamise nõudes.

 

Ühingu põhikirjaline eesmärk ei ole oma liikmetele ainelise tulu saamine ja jaotamine. Selts kasutab oma tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

 

 

Seltsi vara ja vahendid

 

12. Seltsi vara ja vahendid moodustuvad:

• sisseastumis- ja liikmemaksudest;

• jahilubade müügist saadud tuludest;

• ettevõtlusest ja majandustegevusest saadavatest tuludest;

• muudest laekumistest, mis on kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega.

 

13. Selts valdab, kasutab ja käsutab oma vara ühiselt oma juhtorganite kaudu.

 

14. Seltsi liikme lahkumisel või väljaarvamisel seltsist sisseastumis- ja liikmemaksu ei tagastata

 

 

Seltsi liikmed, nende kohustused ja õigused

 

15. Seltsi liikmeteks on asutajaliikmed ja seltsi üldkoosoleku otsusega vastuvõetud jahimehed.

 

16. Seltsi liikmeteks on noorliikmed ja täisliikmed.

 

17. Seltsi liikmeteks võetakse avalduse alusel, millel on kahe Maidla valla haldusterritooriumil elava ja vähemalt 5 aastase staazi omava seltsi täisliikme soovitus, üldkoosoleku poolt lihthäälte enamusega vähemalt 16 aasta vanuselt. Enne täisliikmeks vastuvõtmist stazeerib seltsi liige 1 aasta (katseaeg) noorliikmena, millise aja jooksul ta tutvub jahieeskirjade, seltsi kodukorra ja jahieetikaga ning sooritab vastavad eksamid ja katsed. Seltsi liikmepilet antakse täisliikmele.

 

18. Kui seltsi astub atesteeritud jahimees, katseaega ei rakendata.

 

19. Liikme vastuvõtmisel Maidla Jahimeeste Seltsi väljastpoolt Maidla valda ei tohi langeda Maidla valla haldusterritooriumil elavate jahimeeste arv alla 60 % seltsi liikmete üldarvust.

 

20. Seltsi liige on kohustatud:

• pidama kinni Eesti Vabariigi looduskasutusest ja jahipidamist reguleerivatest seadustest, jahi eeskirjadest, kohalike omavalitsuste looduskasutust ja heakorda reguleerivatest normatiivaktidest ning käesolevast põhikirjast, seltsi kodukorrast ja seltsi juhtorganite otsustest;

• suhtuma säästvalt loodusesse ja ulukiressurssidesse;

• tasuma liikmemaksu hiljemalt jooksva aasta 1. aprilliks. 

 

21. Seltsi liikmel on õigus:

• valida ja olla valitud seltsi juhtorganitesse;

• osaleda kõigis seltsi ettevõtmistes;

• lahkuda seltsist kirjaliku avalduse alusel juhatuse nõusolekul.

 

22. Seltsi juhtorganiteks on:

• üldkoosolek, kui kõrgeim organ;

• juhatus;

• seltsi esimees.

 

23. Üldkoosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini, kui 1 kord aastas.

 

24. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 seltsi liikmetest

 

25. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 50% seltsi liikmetest. Juhtorganite valimiseks ja põhikirja muutmiseks on üldkoosolek otsustusvõimeline , kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 seltsi liikmetest

 

26. Üldkoosoleku pädevusse kuuluvad järgmised küsimused:

• seltsi põhikirja ja kodukorra kinnitamine ja muutmine;

• seltsi esimehe, juhatuse, revisjonikomisjoni ja likvideerimiskomisjoni valimine;

• seltsi liikmeks vastuvõtmine ja seltsist väljaarvamine;

• seltsi auliikmeks vastuvõtmine;

• sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse määramine;

• seltsi töösuundade kinnitamine;

• seltsi eelarve aastaaruande ja revisjonikomisjoni akti kinnitamine;

• palgaliste töötajate kindlaksmääramine ning nende palgatingimuste ja –määrade kinnitamine;

• teiste organisatsioonidega ühinemise otsustamine;

• seltsi tegevuse reorganiseerimine ja lõpetamine.

 

27. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Valimistel loetakse valituks need kandidaadid, kes saavad üle 50 % kohalolijate häältest.

 

28. Seltsi juhtorganite valimine ja uute liikmete vastuvõtmine toimub salajasel hääletamisel.

 

29. Kui üldkoosolek osutub otsustusvõimetuks koosolekule saabunud liikmete vähesuse tõttu, lahendatakse küsimus vastavalt seltsi kodukorrale.

 

30. Juhatus korraldab seltsi tööd üldkoosolekute vaheajal.

 

31. Juhatus valitakse viieks aastaks kolme kuni seitsme liikmeline (seltsi esimees, kuni kaks aseesimeest ja juhatuse liikmed). Seltsi esimees valitakse üldkoosoleku poolt eraldi enne juhatuse valimist. Seltsi aseesimehe (aseesimehed) valib ja juhatuse tööjaotuse otsustab juhatus.

 

32. Juhatuse pädevusse kuulub kõigi küsimuste lahendamine, mis ei kuulu käesoleva põhikirja kohaselt üldkoosoleku pädevusse.

 

33. Juhatus käib koos vajaduse järgi, kuid mitte harvem, kui neli korda aastas. Juhatuse koosolekud kutsub kokku seltsi esimees, tema äraolekul aseesimees.

 

34. Seltsi esimees korraldab seltsi operatiivset tööd. Esimees:

• esindab seltsi ilma volitusteta kõigis ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides, sõlmib lepinguid, annab välja volikirju ja loob sidemeid teiste juriidiliste isikutega nii kodu- kui välismaal;

• käsutab vastavalt seadusandlusele ja seltsi põhikirjale ning kinnitatud eelarvele seltsi vara ja vahendeid, kirjutab alla maksedokumentidele ja volitustele;

• koostab seltsi tööplaanid ja eelarved ning esitab need juhatusele ja üldkoosolekule kinnitamiseks;

• realiseerib teisi temale antud õigusi oma kompetentsi piires.

 

 

Seltsi tegevuse arvestus ja revideerimine

 

35. Seltsi majandusliku tegevuse arvestust korraldab juhatus kooskõlas kehtiva korraga. Juhatus esitab seltsi tegevuse kohta aruandeid statistika- ja rahandusorganitele vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

 

36. Seltsi tegevust revideerib üldkoosoleku poolt üheks aastaks valitud kolmeliikmeline revisjonikomisjon.

 

37. Revisjonikomisjoni esimees valitakse revisjonikomisjoni liikmete poolt komisjoni esimesel töökoosolekul.

 

38. Revisjonikomisjon on kohustatud üks kord aastas peale aastaaruande koostamist ja enne selle esitamist kinnitamiseks revideerima seltsi tegevust ning koostama selle kohta akti.

 

39. Revisjonikomisjon võib juhatuse nõusolekul kasutada vajaduse korral atesteeritud audiitori abi.

 

 

Seltsi kodukord

 

40. Seltsi kodukorraga määratakse kindlaks seltsisisese tegevuse alused:

• protseduurireeglid, aga samuti mõningad käitumisnormid ja muud seltsi siseelu küsimused, sealhulgas:

• küsimuste lahendamise kord, kui üldkoosolek osutub korduvalt otsustusvõimetuks;

• juhatuse töökord;

• seltsi liikmete distsiplinaar- ja materiaalne vastutus;

• seltsi auliikme staatus ja auliikmeks vastuvõtmise kord;

• lubade jaotamise ja müügi korra alused;

• jahiturismiga seotud küsimused;

• eksamite ja katsete vastuvõtmise kord;

• seltsi sümboolikaga ja traditsioonidega seotud küsimused.

 

 

Seltsi reorganiseerimine ja likvideerimine

 

41. Selts asutatakse Maidla valla territooriumil elavate jahimeeste üldkoosoleku otsusega. Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik üle poole otsustusvõimelisest koosolekust osa võtnud jahimeeste üldarvust. Hääletamine on nimeline.

 

42. Selts likvideeritakse:

• kui üldkoosolek tunnistab seltsi tegevuse lõpetatuks;

• muudel seaduses ettenähtud juhtudel.

 

43. Selts likvideeritakse üldkoosolekul valitud likvideerimiskomisjoni poolt seadusega ettenähtud korras.

 
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates.